Hàng mới về

LINK HÀNG MỚI VỀ THÁNG 7 NĂM 2022

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vnk1ASrSjrXqEPKMnNdvYBrPjlJvxKeGPIpHagT8qIQ/edit#gid=0

*Lưu ý:

- Kg tối thiểu cho kiện hàng lẻ là 1kg

- Kg tối thiểu cho kiện hàng không tên là 1kg

- Hàng không tên sang tháng không ai nhận thì sẽ cho vào hàng thanh lý

HÀNG MỚI VỀ THÁNG 5 NĂM 2022

HÀNG MỚI VỀ THÁNG 5 NĂM 2022